نویسنده = فروه السادات مصطفوی نیشابوری
تعیین آلودگی گیاهان زینتی به چند بیماری مهم ویروسی در استان خراسان شمالی با الایزا

دوره 5، شماره 2، مهر 1395، صفحه 13-25

جواد محمودی صفا؛ سعید نصراله نژاد؛ محمد رضایی؛ فروه السادات مصطفوی نیشابوری


ردیابی مولکولی و تعیین پراکنش ویروس موزائیک ایرانی قیاق در استان گلستان

دوره 5، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 117-126

الهام محمودی؛ سعید نصراله نژاد؛ فروه السادات مصطفوی نیشابوری


ردیابی و تعیین استرین ویروس وای سیب زمینی به روش تاس الایزا و آرتی پی سی آر از مزارع فلفل استان گلستان

دوره 5، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 183-193

اکرم آق ملایی؛ سعید نصراله نژاد؛ فروه السادات مصطفوی نیشابوری