نویسنده = مجید الداغی
بررسی نقش بوته‌های زرشک در انتقال عامل بیماری زنگ سیاه گندم به فصل دیگر

دوره 6، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 11-20

حجت اله ربانی نسب؛ محمد رضوی؛ محمدعلی آقاجانی؛ مهرداد عباسی؛ سپیده ساجدی؛ محمدرضا میرزایی؛ مسعود ذاکر؛ علی دهقانی؛ ساسان رجایی؛ مجید الداغی


بررسی کارایی چند قارچ کش ثبت شده رایج در کنترل بیماری لکه خرمایی گندم

دوره 5، شماره 2، مهر 1395، صفحه 81-94

مجید الداغی؛ عالمه عباسی؛ مهدی پیرنیا