بررسی تأثیر اسانس سه گونه گیاه دارویی آویشن دنایی، نعناع فلفلی و مرزه خوزستانی در کنترل Penicillium expansum عامل پوسیدگی کپک آبی سیب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد بیماریشناسیگیاهی، دانشگاه زنجان

2 استادیار گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان

3 استادیار پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه دارویی، دانشگاه شهید بهشتی

4 دانشجوی کارشناسی ارشد بیماری شناسی گیاهی، دانشگاه تهران

چکیده

در این مطالعه اثر اسانس سه گونه گیاه دارویی آویشن دنایی(Thymus daenensis)، نعناع فلفلی(Mentha piperita) و مرزه خوزستانی(Satureja khuseztanica) در جلوگیری از رشد قارچ­  Penicillium expansum  عامل کپک آبی سیب، در شرایط آزمایشگاه به روش اختلاط با محیط کشت PDA و کاربرد مخلوط اسانس­ها در غلظت نهایی 600 میکرولیتر در لیتر بررسی و تأثیر آن در شرایط انبار روی میوه سیب ارزیابی شد. نتایج بررسی آزمایشگاهی نشان داد که هر سه اسانس تاثیر قابل توجهی در جلوگیری از رشد قارچ دارند به­طوریکه اسانس­های آویشن، مرزه و نعناع به ترتیب در حداقل غلظت­های 600، 300 و 600 میکرولیتر در لیتر بازدارندگی کامل از رشد قارچ نشان دادند. از طرفی کاربرد تلفیقی ترکیب یا مخلوط اسانس­ها در برخی موارد باعث افزایش خاصیت ضد قارچی آن­ها شد. نتایج بررسی ها در شرایط انبار روی میوه سیب نشان داد که غلظت شش در هزار هر سه اسانس باعث ایجاد سوختگی روی میوه سیب گردید  اما غلظت چهار در هزار اسانس مرزه خوزستانی بهترین کنترل را داشت و اسانس­های آویشن دنایی و نعناع فلفلی در غلظت 4 در هزار به ترتیب در رتبه­های بعدی قرار گرفتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study on three essential oils from Mentha piperita, Thymus daenensis and Satureja khuzistanica for controlling Penicillium expansum against of Apple Blue Mould

نویسندگان [English]

  • Nasim Safari 1
  • Roghayeh Hemmat 2
  • Mohsen Farzane 3
  • Sanaz Chegini 4
1 Graduate Student, Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture, University of Zanjan
2 Assistant Professor, Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture, University of Zanjan
3 Assistant Professor, Medicinal Plants and Drugs Research Institute, University of Shahid Beheshti
4 Graduate Student, Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture,University of Tehran
چکیده [English]

Fungi that cause decay on postharvest products produce extracellular hydrolases and cause damage on extent range of products. Some of the secondary metabolites in medicinal herbs are useful against fungi which may provide potential alternative for chemical compounds. In the present study, antifungal activity of some essential oils that extracted from Thymusdaenensis, Menthe piperita and Satureja khuzestanica, on prevention of fungal growth, Penicillium expansum decays on blue mold apple, was investigated. For this purpose, mixing method with PDA medium and applying the essential oil mixture in a final concentration of 600 microliters per liter was used in-vitro. The effect of storage conditions on apple fruit was assessed. Results showed that all three essential oils have a significant impact in preventing fungal growth, so that the essential oils of Thymus, Satureja and Mentha, respectively, at concentrations of 600, 300 and 600 microliters per liter showed prevention of fungal growth. On the other hand in some cases, consolidated application of the oils increased its antifungal properties. Generally with increasing concentrations of essential oils, activity of antifungal increased. Satureja khuzestanica essential oil had the best control and respectively Thymus daenensis, Menthe piperita, were next in the rankings.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Blue mold of apple
  • Plant essential oil
  • Post harvest storage