تغییرات جمعیت حشرات کامل دو گونه سوسک چوبخوار خرماOryctes agamemnon mathiesseni و O. elegans در نخلستان‌های ماهشهر خوزستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.

2 پژوهشکده خرما و میوه های گرمسیری، موسسه تحقیقات علوم باغبانی، اهواز، ایران.

چکیده

سوسک‌های چوبخوار خرما یکی از مهمترین آفات درختان خرما در ایران و جهان می‌باشند. در این پژوهش با انتخاب دو نخلستان در منطقه ماهشهر و نصب تله‌های نوری، تغییرات جمعیت حشرات کامل مورد بررسی قرار گرفت. نمونه‌برداری‌ها طی دو سال از بهمن 1399 تا آذر 1401، به‌صورت هفتگی انجام شد. نتایج نشان داد دو گونه شامل Oryctes agamemnon mathiesseni  و (Coleoptera: Scarabaeidae) O. elegans در منطقه فعالیت دارند. هر دو گونه تک نسلی بوده و حشرات کامل آن‌ها فعالیت خود را از اواخر اردیبهشت و یا حداکثر اوایل خرداد‌ماه آغاز کرده، در تابستان به اوج می‌رسند و حضور آنها در طبیعت تا پایان مهر و حداکثر اوایل آبان ماه ادامه دارد. در سال اول، O. agamemnon mathiesseni گونه غالب بود و تعداد حشرات کامل آن‌ها به‌طور معنی‌داری بیشتر از O. elegans بود. در سال دوم، تعداد حشرات کامل  O. elegans بیشتر بود. در هر دو سال نمونه‌برداری، فعالیت گونه غالب در آن سال زودتر آغاز شد و دیرتر نیز به پایان رسید. بررسی دو ساله نسبت جنسی در این سوسک‌ها نشان داد که نسبت افراد ماده در زیر گونه O. agamemnon mathiesseni بطور چشمگیری (5/2 تا 4 برابر به ترتیب در دو سال) بیشتر از افراد نر بود. این نسبت در گونه O. elegans از 5/1 برابر (سال 1400) تا 5/2 برابر (سال 1401) متغیر بود. با توجه به این‌که موفقیت در برنامه‌های مدیریت تلفیقی آفات به‌طور موثری به پیشگویی ظهور و تغییرات جمعیت آفات وابسته است، نتایج مطالعه حاضر می‌تواند در کنترل چوبخوارهای خرما مفید واقع شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The population fluctuations of adult palm beetles, Oryctes agamemnon mathiesseni and O. elegans in Mahshar date palm orchards of Khuzestan

نویسندگان [English]

 • Zahra Aghajari 1
 • Arash Rasekh 1
 • Sara Zarghami 2
1 Department of Plant Protection, College of Agriculture, Shahid Chamran university of Ahvaz, Ahvaz, Iran.
2 Date Palm and Tropical Fruits Research Center, Horticultural Science Research Institute, Agricultural Research, Education and Organization (AREEO), Ahvaz, Iran.
چکیده [English]

Date palm borers are one of the most important pests of date trees in Iran. This study aimed to determine the population fluctuations of rhinoceros beetles Oryctes sp., infesting the date palm Phoenix doctylifera L. (Palmaceae), using light traps in Mahshar date palm orchards. Samplings were weekly conducted from 2021 to 2022 in two randomly selected date palm orchards. Over two years of monitoring coleopteran adults, two species of the genus Oryctes; O. agamemnon mathiesseni and O. elegans (Coleoptera: Scarabaeidae) have been observed. The beginning seasonal activity of both univoltine species was middle May, reaching the peaks during summer, and the populations declined gradually till October. In each of research years, one of two species was dominant, so that in the first year, the number of adult beetles of O. agamemnon mathiesseni was significantly more than O. elegans, while in the second year, the number of O. elegans was higher. In both sampling years, the activity of dominant species in that year started earlier, and ended later. A two-year study of the sex ratio in these horned beetles revealed that females outnumbered males substantially (2.5 to 4 times in two years) in the subspecies O. agamemnon mathiesseni. For O. elegans, this ratio ranged from 1.5 times (2021) to 2.5 times (2022). The successful IPM programs are effectively dependent on prediction of the emergence time and population fluctuations of pest insects, and it is hoped that the results of this study will be useful to control of the rhinoceros beetles.

کلیدواژه‌ها [English]

 • light trap
 • Date palm borers
 • Palmaceae
 • Phoenix doctylifera
 • sex ratio

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 28 فروردین 1403
 • تاریخ دریافت: 01 آذر 1402
 • تاریخ بازنگری: 27 آذر 1402
 • تاریخ پذیرش: 17 دی 1402