شناسایی گونه ‏های Monilinia عامل بیماری پوسیدگی قهوه ای سیب در شهرستان خرم‏آباد و کنترل زیستی بیماری در شرایط انبار با استفاده از باکتری های آنتاگونیست

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه گیاه‎پزشکی، دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان،لرستان، خرم آباد، ایران

2 گروه گیاه‎پزشکی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه لرستان، خرم‏آباد، ایران.

چکیده

گونه­ های جنس Monilinia به‌عنوان عامل بیماری پوسیدگی قهوه ‏ای در بسیاری از اعضای خانواده Rosaceae در سراسر جهان به شمار می روند. این مطالعه به­ منظور شناسایی گونه‌های Monilinia عامل پوسیدگی قهوه‌ای درختان سیب در شهرستان خرم‌آباد با استفاده از تلفیق داده ­های ریخت­ شناختی و مولکولی و بررسی امکان کنترل زیستی این  بیماری در شرایط انباری با استفاده از چهار گونه باکتری آنتاگونیست اجرا گردید. برای این منظور از باغات سیب در شهرستان خرم آباد بازدید و از شکوفه­ های دارای علایم بلایت و میوه ­های دارای علایم پوسیدگی نمونه ­برداری گردید.  جداسازی قارچ ­ها با استفاده از روش ­های رایج در بیماری­ شناسی گیاهی صورت گرفت. بر اساس  تلفیق خصوصیات ریخت­ شناختی جدایه ‏ها روی  محیط کشت PDA و همچنین نتایج به دست آمده از روش مولکولی مبتنی بر پرایمرهای اختصاصی گونه، تمامی جدایه‏ ها M. laxa تشخیص داده شدند. خواص کنترل زیستی چهار باکتری آنتاگونیست Serratia marcescens ،Bacillus cereus ،Bacillus sp و  Pseudomonas baetica در شرایط آزمایشگاهی و انباری علیه M. laxa پس از برداشت میوه‌های سیب مورد آزمایش قرار گرفتند. نتایج حاصل از تأثیر ترکیبات فرار، غیر فرار و عصاره عاری از سلول باکتری‌ها نشان داد که جدایه‌های آزمایش‌شده دارای اثر بازدارندگی رشد میسلیوم بیمارگر می‏ باشند. در این تحقیق جدایه هایAP5 S. marcescens و B. cereus AP13 بیش از 70درصد بازدارندگی رشد میسلیومی بیمارگر را نشان دادند. تأثیر این دو باکتری بر میزان پوسیدگی قهوه ‏ای سیب در شرایط انبار برابر با 25/84 و 85/77 درصد و تأثیر قارچ‌کش تیوفات متیل 62/85 درصد بود. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که این دو جدایه باکتریایی از طریق مکانیسم‌های مستقیم و غیرمستقیم از سیب در برابر M. laxa محافظت نموده و بنابراین، می‌توانند به‌عنوان عوامل کنترل زیستی بالقوه (BCAs) در درمان پیشگیرانه برای کنترل بیماری پوسیدگی قهوه‌ای در میوه‌های سیب استفاده شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification of Monilinia species, the causal agent of brown rot disease on apple in the Khorramabad region and biological control of the disease uing bacterial agantonists under storage condition

نویسندگان [English]

  • fatemeh derikvand 1
  • eidi bazgir 2
  • Mostafa Darvishnia 2
  • Hossein Mirzaei Najafgholi 2
1 Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture, Lorestan University, University, Khorramabad, Iran.
2 Department of Plant Protection, Faculty of Agricaltural and Resources, Lorestan University, Lorestan, KhorramAbad, Iran.
چکیده [English]

Monilinia spp. cause brown rot disease on members of the of the Rosaceae family around the world. This study was conducted to identify Monilinia  species causing brown rot disease on apple trees in the in Khorramabad region by the integration of morphological and molecular methods and biocontrol of this disease using antagonistic bacteria under storage conditions.Towards this aim, apple orchards in the Khoramabad region were inspected and samples were collected from blossom blight and fruit rot rot symptoms.  Fungal isolates were recovered using routine plant pathology techniques. Based on the integration of morphological data and PCR amplification results using species-specific primers, all of the isolates were identified as M.  laxa. The biological control properties of four antagonistic bacteria Serratia marcescens, Bacillus cereus, Bacillus sp and Pseudomonas baetica were tested in laboratory and storage conditions against M. laxa causing brown rot of apple fruits after harvesting. The results of the effects of volatile compounds, non-volatile compounds and bacterial cell-free extracts showed that the tested isolates have the effect of inhibiting the growth of pathogenic mycelium. In this study, S. marcescens AP5 and B. cereus AP13 isolates showed more than 70% inhibition of pathogenic mycelium growth. The effect of these two bacteria on the rate of apple brown rot in storage conditions was 84.25 and 77.85%, and the effect of methyl thiophate fungicide was 85.62%. The results of this research show that these two bacterial isolates protect apples against M. laxa through direct and indirect mechanisms and therefore, they can be used as potential biological control agents (BCAs) in preventive treatment to control brown rot disease in apple fruits.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Post-harvest diseases
  • Disease management
  • Seeds
  • Decay of the mummy
  • Antagonist bacteria