ارزیابی تاثیر غلظت‌های مختلف قارچ‌کش Miravis Duo® (75 SC 200) در کنترل بیماری سفیدک پودری گوجه‌فرنگی در شرایط مزرعه‌ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 بخش تحقیقات بیماری‌های گیاهی، موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران.

2 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مشهد، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر برای یافتن کمترین غلظت موثر از قارچ­کش میراویس دو® (Miravis Duo®75 SC 200) در مقایسه با قارچ­کش سیگنوم® (®Signum) و شاهد (آب پاشی) در کنترل سفیدک پودری گوجه ­فرنگی با عامل Leveillula taurica، در شرایط مزرعه ای در دو منطقه کرج و مشهد انجام شد. با مشاهده اولین علائم بیماری محلول­ پاشی آغاز و چهار نوبت در فواصل 11 روزه تکرار شد. یادداشت برداری از کرت ­های آزمایشی 10 روز پس از هر محلول­ پاشی، بر اساس درصد پوشش سفیدک پودری روی برگ ­ها برای پنج بوته در هر تکرار انجام شد. تجزیه واریانس داده­ ها در هر دو مکان نشان داد که اثر تیمار قارچ­کش بر شاخص شدت بیماری(DSI) و مساحت زیر منحنی پیشرفت بیماری (AUDPC) در سطح احتمال آماری 01/0 معنی­ دار است. در هر دو مکان و در سطح احتمال آماری 05/0، بین اثر تیمار ml/ha700 از میراویس دو® و غلظت­ های ml/ha 1000 و ml/ha 1200 از این قارچ­کش و سیگنوم® در کاهش شاخص شدت بیماری، اختلاف معنی ­داری وجود داشت، اما بین غلظت­ های 1000 و 1200 اختلاف معنی­ داری وجود نداشت. مقایسه تیمارهای مختلف قارچ­کش میراویس دو® با تیمار شاهد، نشان داد که پس از اولین ارزیابی در دو مکان، غلطت­ های ml/ha1000 و ml/ha 1200 از قارچ­کش به طور متوسط به ترتیب به میزان 59% و 5/65 % در جلوگیری از بیماری سفیدک پودری گوجه­ فرنگی موثر بودند که تفاوت معنی ­داری با تاثیر قارچ­کش مرجع (5/57 %) نداشت. بنابراین با رعایت اصل مصرف بهینه قارچ­کش، غلظت ml/ha 1000 از قارچ­کش میراویس دو® در کنترل سفیدک پودری گوجه فرنگی و در تناوب با دیگر قارچ­کش­ های مجاز قابل توصیه است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of different concentrations of Miavis® Duo 75 (SC 200) in the control of tomato powdery mildew under field conditions

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Khelghatibana 1
  • mojtaba moradzade eskandari 2
  • Kasra Sharifi 1
1 Plant Diseases Research Department, Iranian Research Institute of Plant Protection, AREEO, Tehran, Iran
2 Plant Protection Research Department, Khorasan Razavi, Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, AREEO, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

The present study aimed to find out the minimum effective concentration of Miravis Duo®75 (SC 200) fungicide for preventing the progress of tomato powdery mildew disease caused by Leveillula taurica, in comparison with Signum® fungicide under field conditions. Two experiments were performed in Karaj and Mashad using Randomized Complete Block Design (RCBD) with five treatments and four replications. Treatments were three concentarions of Miravis Duo® (700, 1000 and 1200 ml/ha), Signum® (500 g/ha) as reference fungicide and water spraying as the control. Foliar spraying of experimental plots was started as the first disease symptoms appeared and repeated four times at 11 days intervals. The effect of treatments was assessed before each spraying by estimating the percentage of plant foliage covered by powdery mildew for five randomly selected plants in each replication. Analysis of variance of data in both locations showed that the effect of treatments on disease severity index (DSI) and the Area Under Disease Progress Curve (AUDPC) were significantly different (P≤ 0.01). Also in both locations, there were significant differences between 700 ml/ha of Miravis Duo® and the other two Miravis Duo® concentrations of this fungicide (1000 and 1200 ml/ha) as well as Signum® fungicide, in reducing DSI , although  there were not statistically significant difference between  1000 and 1200 ml/ha concentrations.  The efficiency of 1000 and 1200 ml/ha concentrations were 59% and 65.5% respectively compared to the control, which were not significantly different with Signum®. Therefore the minimum effective dose of Miravis Duo ® fungicide for controling tomato powdery mildew is 1000 ml/ha which recommended alternatively with other registered fungicides.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tomato powdey mildew
  • Miravis Duo®
  • Difenoconazole
  • pydiflumetofen Signum®
  • Leveillula taurica