بررسی آزمایشگاهی تاثیر دو گیاه داتوره و بنگ‏دانه در تفریخ تخم و مرگ و میر لاروهای نماتد Meloidogyne javanica

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد بیماری‏شناسی گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

2 استادیار گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

چکیده

چکیده
نماتدهای گره ریشه (Meloidogyne spp.) از نظر خسارت اقتصادی به محصولات کشاورزی، مهم­ترین گروه نماتدهای انگل گیاهی می­باشند. کنترل زیستی یکی از روش­های نوین و محیط زیست دوستانه برای کنترل آ­ن­ها است. یکی از راه‏های کنترل زیستی نماتدها، استفاده از گیاهانی با ویژیگی‏های ضدنماتدی است. در پژوهش حاضر، تاثیر عصاره‏های دو گونه از گیاه داتوره (Datura stramonium، Datura metel) و بنگدانه (Hyoscyamus niger) در برابر جمعیت بومی نماتد گره ریشه گونه Meloidogyne javanicaمورد بررسی قرار گرفت. ارزیابی‏ها بر اساس تاثیر عصاره‏ها در تفریخ تخم نماتد و مرگ­و­میر لارو سن دو در شرایط آزمایشگاهی بود. بدین منظور گیاهان مورد آزمایش در فیتوترون آزمایشگاه کشت شده و پس از رشد کامل، برگ‏های آن‏ها برداشت و خشک شدند. از برگ‏های پودر شده، عصاره‏های آبی 30 به 1 تهیه شده و غلظت‏های مختلفی از هر کدام از عصاره‏ها  برای بررسی میزان تفریخ تخم و مرگ و میر لارو سن دو استفاده گردید. از نظر تاثیر عصاره‏ها در تفریخ تخم نماتد، هر سه گیاه به درجاتی در بازدارندگی تفریخ تخم نماتد تاثیر داشتند. با افزایش غلظت عصاره این تاثیرگذاری نیز بیشتر بود و غلظت 50 درصد عصاره 30 به 1 بهترین تاثیر را در کاهش تفریخ تخم داشته و غلظت 25 درصد نیز تاثیرگذاری خوبی داشت. تاثیر عصاره‏ها بر روی مرگ و میر لاروهای سن دوم نماتد نیز  قابل توجه بوده و هر سه گیاه به ویژه در غلظت‏های بالاتر سبب مرگ و میر درصد قابل توجهی از لاروها در مقایسه با شاهد شدند. از این میان غلظت 25 درصد عصاره 30 به 1 هر سه گیاه تاثیر خوبی در مرگ لاروها داشت. در آزمایشی دیگر بررسی تاثیر این عصاره‏ها در میزان جوانه‏زنی بذر رقم حساس گوجه‏فرنگی (Super Strain B) مورد بررسی قرار گرفت. غلظت‏های مختلف عصاره‏های گیاهان در داخل پتری‏های استریل پوشانده شده با کاغذ صافی استریل ریخته شده و بذور در داخل آن‏ها چیده شده و درصد جوانه‏زنی تا یک هفته ثبت گردید. با در نظر گرفتن مجموع نتایج، تقریبا می‏توان گفت که عصاره هیچ‏کدام از گیاهان تاثیر منفی در جوانه‏زنی بذور گوجه‏فرنگی نداشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the Effects of Thorne-apple and Henbane on Egg Hatching and Mortality of Juveniles of Meloidogyne javanica

نویسندگان [English]

  • Negin Eskandarzadeh 1
  • Shalaleh Moslehi 2
  • Nahid Vaez 2
1 MS Student of Plant Pathology, Faculty of Agriculture, Azarbaijan Shahid Madani University.
2 Assistant Professor, Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture, Azarbaijan Shahid Madani University.
چکیده [English]

Abstract
The root-knot nematodes (Meloidogyne spp.) are the most important group of plant parasitic nematodes in terms of economic damage to agricultural products. Biological control is one of the new and environmentally friendly methods to control of these pathogens. One way of biological control of nematodes is the use of anti-nematode plants. In the present study, the effect of Datura stramonium, Datura metel and Hyoscyamus niger extracts was evaluated against native nematode population of Meloidogyne javanica. Evaluations were based on the effect of extracts on nematode egg hatching and mortality of second stage juveniles (J2s) in laboratory conditions. For this purpose, the plants were cultured in the phytotron and the leaves of grown plants were harvested and dried. The aquatic extracts of powdered leaves (1gr to 30ml) were prepared and different concentrations of each extract were used to evaluate the rate of hatching and mortality of J2s. In terms of the effect of extracts on nematode egg hatching, all three plants were had inhibitory effects. High concentrations of the extract was more effective, so that the 50% concentration had the best effect in reducing hatching and the concentration of 25% had also good effect. The effect of extracts on the mortality of J2s was also significant, and all three plants, caused a significant percentage of J2 mortality compared with control, especially at higher concentrations. Of these, the concentration of 25% of all three plants had an appropriate inhibitory effect on J2s death. In another experiment, the effect of these extracts on seed germination of tomato (Super Strain B) was examined. Different concentrations of extracts were placed in sterile petri dishes covered with sterile filter paper and the seeds were placed inside them. The percentage of seed germination was recorded within a week. In general, it can be said that the extract of the plants had no negative effect on the germination of tomato seeds.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Biological control
  • Root-knot nematode
  • Datura
  • Hyoscyamus
خیاط ف، مهدی‏خانی­ مقدم ع، روحانی ح، و عزیزی م، 1393. بررسی فعالیت نماتدکشی اسانس های اکالیپتوس، کما و باریجه روی نماتد ریشه گرهی Meloidogyne javanica در شرایط آزمایشگاه. نشریه حفاظت گیاهان (علوم و صنایع کشاورزی)، جلد 28 شماره 3. صفحات 338-345.
صفایی ن، مهدیزاده و، عبادی م، و سعیدی ع، 1392. بیماری‏های گیاهان دارویی، انتشارات آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، 382 صفحه.

فیاض م، 1393. بررسی آزمایشگاهی اثر نماتدکشی عصاره آبی دو گیاه دارویی از خانواده بادنجانیان روی نماتدMeloidogyne javanica. دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار، دانشگاه شهید مفتح همدان، صفحات 1-8.

فیضی لایین ع، مهدیخانی­مقدم ع، عزیزی م، و روحانی ح، 1393. تاثیر بازدارندگی اسانس‏های موسیر، مریم گلی و کرفس کوهی روی نماتد      ریشه گرهی Meloidogyne javanica و استخراج مواد مؤثره آنها. نشریه حفاظت گیاهان (علوم و صنایع کشاورزی)، جلد 28 شماره 2. صفحات 225-220.
قادری ر، کاشی‌نهنجی ل، و کارگربیده ا، 1391. نماتدهای ایران. تهران: انتشارات آموزش و ترویج کشاورزی.
قربان­پور م، صالحی ارجمند ح، حاتمی م، و حسینی ن، 1397. بررسی تنوع مورفولوژیکی و آلکالوئیدهای تروپانی در برخی از جمعیت‏های بذرالبنج (Hyoscyamus niger L.). فصل‏نامه گیاهان دارویی، جلد 18 شماره 1. صفحات 105-124.
قدمیاری ش، مظفری ج، موسوی ل، سخندان بشیر ن، و رخشنده­رو ف، 1390. اثرات افزایشی تیمارهای مکانیکی و شیمیایی برجوانه زنی بذر گونه­ای تاتوره (Datura stramonium L.). مجله زیست‏شناسی ایران، جلد 24 شماره 6. صفحات 809-817.
کتولی ن، مهدیخانی مقدم ع، و مقصودلو ر، 1389. بررسی اثر عصاره برگ درمنه و کرچک در کاهش جمعیت نماتود ریشه گرهی خیار(Meloidogyne incognita). نشریه بوم‏شناسی کشاورزی، جلد 2 شماره 4. صفحات 587-592.
مظفریان ش، عبداللهی م، و چاره‏گانی ح، 1395. اثر بازدارندگی عصاره جاشیر  Prangos ferulaceaو مرزه Satureja hortensis  بر نماتد ریشه گرهی Meloidogyne javanica. بیماری‏های گیاهی، جلد 52 شماره 4. صفحات 445-464.
Babaali D, Roeb J, Hammache M, Halmann J, 2017. Nematicidal potential of aqueous and ethanol extracts   gained from Datura stramoniumD. innoxia and D. tatula on Meloidogyne incognita. Journal of Plant Diseases and Protection 124 (4): 339-348.
Bornowski, N. 2015. Root knot nematode. University of Wisconsin.
Cheng HH, 1992. A conceptual framework for assessing allelochemicals in the soil environment. In: Allelopathy, basic and applied aspects. S. J. H. Rizvi and V. Rizvi, eds. Chapman and Hall, NY. pp. 21-29.
Elling AA, 2013. Major emerging problems with minor Meloidogyne species. Phytopathology 103: 1092–1102.
Grewal PS, 1989. Nematicidal effects of some plant- extracts to Aphelenchoides composticola (Nematoda) infesting mushroom, Agaricus bisporus. Revue Nematology 12: 317-322.
Kepenekci I, Erdogus D, Erdogan P, 2016. Effects of some plant extracts on root-knot nematodes in vitro and in vivo conditions. Türkiye Entomolojy dergisi 40(1): 3-14.
Kokalis-Burelle N, Kabana R, 2006. Allelochemicals as biopecticides for management of plant-parasitic nematodes. In Inderjit and K.G. Mukerji eds. Biological control of plant pathogens and diseases, Springer, Netherland.
Nandakumar A, Waganan MM, Sundararaju P, Udayakumar R, 2017. Phytochemical Analysis and      nematicidal activity of ethanolic leaf extracts of Datura metel, Datura innoxia and Brugmansia            suaveolens against Meloidogyne incognita. Asian Journal of Biology 2 (4): 1-11.
Oplos CH, Eloh K, Spiroudi UM, Pierluigi C, Ntalli N, 2018. Nematicidal weeds, Solanum nigrum and Datura    stramonium. Journal of Nematology 50 (3): 1-13.
Sidhu HS, Kumar V, Madhu MR, 2017. Eco-friendly management of root-knot nematode, Meloidogyne javanica in   okra (Abelmoschus esculentus) crop. International Journal of Pure and Applied Bioscience 5(1): 569 –574.
Tranca SD, Szabo R, Cocis M, 2017. Acute poisoning due to ingestion of Datura stramonium – a case report. Romanian Journal of Anaesthesia and Intensive Care 24(1): 61-65.
Wrona O, 2017. Supercritical Fluid Extraction of Bioactive Compounds from Plant Materials. Journal of  AOAC International  100 (6): 1624-1635.
Umar I, Ngwamdai PA, 2015. Evaluation of Leaf Powder and Extract of Datura Stramonium in controlling Root Knot Nematode Meloidogyne Javanica (Chitwood) on Sweet melon in Yola, Adamawa State. International Journal of Chemical Environmental & Biological Sciences 3(1): 2320–4087.