تعیین مناسب ترین زمان کنترل کرم سیب، L., 1758 (Lep: Tortricidae) Cydia pomonella برمبنای محاسبه‌ی مقدار گرمای موثر ساعتی (GDH)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی پژوهش، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کردستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، سنندج، ایران.

2 دانشیار پژوهش، موسسه ی تحقیقات گیاهپزشکی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران.

چکیده

چکیده
کرم سیب،L.  Cydia pomonella آفت کلیدی باغات سیب ایران است. به منظور موفقیت در کنترل شیمیایی این آفت و کم کردن دفعات سمپاشی علیه آن، استفاده از روش­های نوین و دقیق پیش­آگاهی، از اهمیت زیادی برخوردار است. دقیق­ترین روش پیش­آگاهی برای پیش­بینی رخداد مراحل مختلف فنولژیک آفات، استفاده از تعیین مجموع گرمای موثر تامین شده از محیط بر اساس روز- درجه (Degree- Days ) می­باشد. در همین راستا، به منظور تهیه­ی مدل پیش­آگاهی کرم سیب برمبنای تعیین مجموع گرمای موثر ساعتی تامین شده از محیط (GDH)، این پژوهش در دو شهرستان کامیاران و سقز انجام شد. تاریخ آغاز ثبت دمای محیط و محاسبه­ی گرمای موثر، با تعیین زیست پایه­ی (Biofix)  کرم سیب بر اساس شکار تله­های فرمونی مشخص گردید. از این تاریخ تا زمان برداشت سیب، تغییرات دمای محیط به طور ساعتی در باغ ثبت و گرمای موثر تامین شده از محیط بر مبنای شاخص­های دمایی نشو ونمای کرم سیب در هرساعت محاسبه شد. بر اساس نتایج بدست آمده، در هر دو منطقه­ی مورد بررسی، سه اوج پرواز دیده شد که بیانگر وجود دو نسل کامل و نسل سوم ناقص کرم سیب در مناطق مورد بررسی بود. با توجه به اینکه بهترین زمان انجام کنترل شیمیایی کرم سیب، در هنگام اوج جمعیت لاروهای سن اول و قبل از ورود آنها به داخل میوه­ها می­باشد، نتایج دو ساله­ی تحقیق در هر دو منطقه­ی کامیاران و سقز نشان داد که اوج جمعیت لاروهای سن اول نسل اول در 430±6634 ساعت-درجه و نسل تابستانه در 846 ±23700 ساعت-درجه می­باشد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determination of the Best Time to Control the Codling moth, Cydia pomonella L., 1758 (Lep: Tortricidae) , Based on the Estimation of Thermal Units (GDH)

نویسندگان [English]

  • Salah-al-din Kamangar 1
  • Hossien Ranjbar 2
1 Research instructor, Kurdistan Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, Agricultural Research, Education and Extention Organization (AREEO), Sanandaj, Iran.
2 Associate Professor, Iranian Research Institute of Plant Protection, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran.
چکیده [English]

Abstract
     Codling moth, Cydiapomonella L. is the key pest of apple orchards in Iran. In order to succeed in chemical control of this pest and reduce the number of spraying, application of modern and accurate methods is very important. Nowadays, the total environmental efficient temperature based on Degree-Days is the most accurate forecasting method to forecast the development of different phenological stages of the pests. In this regard, this study was conducted to prepare a predictive model of Codling moth phenology based on the estimation of total efficient environmental temperature in two locations of Kamyaran and Saqez. In order to determine the start of recording environmental temperature and the calculation of efficient temperature, the biofix was determined based on the hunting of pheromone traps. From this date to the harvesting time, fluctuation of environment temperature was recorded in the garden hourly and the efficient temperature from the environment was calculated based on the hourly temperature indices of the growth and development of Codling moth. In the following to the apple harvesting, the population fluctuations of the different biological stages of the Codling moth were recorded in both regions weekly. Based on the results, in both of the studied areas, there were three flying peaks indicating two complete and one partial or incomplete generation of Codling moth in Kurdistan province. Considering that the best time to perform chemical control of Codling moth is at the peak of the larvae population of the first instar and before entering them into fruits, the results of two years of research in both Kamyaran and Saghez showed that the peak population of the first-generation larvae of the winter-generations is 6634±430 GDH, and in the summer generation is 23700± 846 GDH.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Codling moth
  • Cydia pomonella
  • Forecasting
  • Chemical control
  • GDH
دستغیب بهشتی ن و سید الاسلامی ح. 1365. پیش­آگاهی از فنولوژی کرم سیب Laspeyresia pomonella L. در باغات سیب اصفهان بر اساس محاسبه درجه حرارت موثر. نشریه آفات و بیماری­های گیاهی، جلد 54 شماره­های 1و2 صفحه­های 25 تا 43.
دزیانیان ا و نادعلی ف، 1379. بررسی تعداد نسل و تعیین زمان مبارزه با نسل اول کرم سیب Cydia pomonella  و امکان کنترل همزمان آن با شپشک واوی و کنه ها در غالب IPM در سه منطقه شاهرود. صفحه 257 چهاردهمین کنگره­ی گیاهپزشکی ایران. اصفهان. ایران.
رجبی غ ر، 1365. حشرات زیان­آور درختان میوه سردسیری ایران، (جلد دوم) پروانه­ها. سازمان تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی، مؤسسه تحقیقات آفات و بیماریهای گیاهی.
رنجبر اقدم ح، 1388. استفاده از فنولوژی وابسته به دما در تهیه مدل پیش آگاهی کرم سیب، رساله دکتری، دانشگاه تربیت مدرس، 168صفحه.  
رنجبر­اقدم ح، فتحی­پور ی، رجبی غ ر و رضاپناه م ر، 1387. تعیین آستانه­های دمایی و نرخ رشد کرم سیب (Lepidoptera:Tortricidae) با استفاده از 13 مدل غیر خطی. صفحه 390. هجدهمین کنگره­ی گیاهپزشکی ایران.  همدان. ایران.
قطره سامانی، س، برجیان، بروجنی ب و روشندل، س، 1382. پیش­آگاهی زمان مبارزه با کرم سیب Laspeyresia pomonella  بر اساس داده­های هواشناسی (روز-درجه) در استان چهارمحل و بختیاری. صفحه .734.  سومین همایش ملی توسعه­ی کاربرد مواد بیولوژیک و استفاده­ی بهینه از کود و سم در کشاورزی. کرج. ایران.
Ahmad TR, 1988. Degree-day requirements for predicting emergence and flight of the codling moth Cydia pomonella (L.) (Lep., Olethreutidae). Journal of Applied Entomology. 106 (4): 345-349.
Ahmad TR, Ali MA and Hamad BS, 1995. Using degree-days model to determine the optimum spray timing for the codling moth Cydia pomonella (L.) (Lep., Olethreutidae). Journal of Applied Entomology. 119 (2): 143-144.
Blomefield TL and Knight AL, 2000. Codling moth management: Monitoring methods, control guidelines and predictive models. p. 644. XXI-International Congress of Entomology, Brazil.
Daneshnia SN and Alichi M, 2012. Determining the appropriate spray time for Cydia pomonella (Lep: Tortricidae) in apple orchards using sex pheromone and degree day in Khanehzenyan, Fars. Plant Protection Journal. 4 (2): 37-44.
Dastgheyb Beheshti N, Seyedoleslami H and Beheshti ND, 1987. Forecasting codling moth phenology (Laspeyresia pomonella L.) based on degree day summation in apple orchards in the west of Esfahan. Entomologie et Phytopathologie Appliquees. 54 (1-2): 25-l43.
Falcon LA, Pickel C and White JB, 1976. Computerizing codling moth. Fruit Grower 96: 8-14.
Gleason ML, Ali MK, Domoto PA, Lewis DR and Duffy MD, 1994. Comparing integrated pest management and protectant strategies for control of apple scab and codling moth in an Iowa apple orchard. Hort Technology. 4 (2): 136-141.
Hansen JD, Wang S and Tang J, 2004. Accumulated lethal time model to evaluated efficacy of heat treatments for codling moth Cydia pomonella in cherries. Journal of Postharvest Biology and Technology, 33: 309 – 317.
Howell JF and Neven LG, 2000. Physiological development time and zero development temperature of the codling moth (Lepidoptera: Tortricidae). Environmental Entomology, 29: 766-772.
Judd GJR and Gradiner MGT, 2005. Towards eradication of codling moth in British Colombia by complimentary actions of mating disruption, tree banding and sterile insect technique. Five-year study in organic orchards. Journal of Crop Production, 718 – 723.
Oloumi Sadeghi H and Esmaili M, 1979. Investigation on the population fluctuation of codling moth Laspeyresia pomonella (L.) to determine the suitable time for control. Iranian Journal of Agriculture Science. 3(1-4): 83-112.
Pitcarin MJ, Zalom FG and Rice RE, 1992. Degree-day forecasting of generation time of Cydia pomonella (Lepidoptera: Tortricidae) populations in California. Environmental Entomology. 21 (3): 441-446.
Radjabi G, Malmir A and Naderian H, 2006. Comparative study of the number of generations, flight span and population density of codling moth in walnut and apple orchards in various altitudes of Iran. Entomology and phytopathology. 74(2): 113-126.
Rangbar Aghdam H, 2015. Are pheromone traps applicable to forecast an insect pest phenology. A case study on codling moth, Journal of Crop Protection, 4 (1): 121-130.
Rangbar Aghdam H, Fathipour Y, Radjabi G, and Rezapanah M, 2009. Temperature-dependent development and thermal threshold of codling moth (Lepidoptera:Tortricidae)  in Iran. Environmantal Entomology. 38: 885-895.
Ravn, HP and Madsen HB, 1995. Codling moth and pheromone traps. 12th Danish Plant Protection Conference, Pests and Diseases. SP-Rapport Statens Planteavlsforsog. 4: 199-207
Riedl H and Croft BA, 1978. The effects of photoperiodic and effective temperatures on the seasonal phenology of the codling moth (Lepidoptera: Tortricidae). Canadian Entomologists, 110: 455–470.
Rock GC and Shaffer PL, 1983. Development rates of codling moth (Lepidoptera: Olethreutidae) reared on apple at four constant temperatures. Environmental Entomology, 12: 831-834.
Setyobudi L, 1989. Seasonality of codling moth, Cydiapomonella (Lepidoptera: Olethreutidae) in the Willamette valley of Oregon: role of photoperiod and temperature. PhD dissertation, OregonStateUniversity,
Trottier R, 1975. A warning system for pests in apple orchards. Canada Agriculture. 20 (1): 30-31.
Tyson R, Thistlewod H and Judd GJR, 2007. Modeling dispersal of sterile male codling moths Cydia pomonella, across orchards boundaries. Journal of Ecological Modeling, 205: 1 – 12.