کلیدواژه‌ها = شاخص آلودگی
بررسی کارایی چند قارچ کش ثبت شده رایج در کنترل بیماری لکه خرمایی گندم

دوره 5، شماره 2، مهر 1395، صفحه 81-94

مجید الداغی؛ عالمه عباسی؛ مهدی پیرنیا


اجزای مقاومت ژنوتیپ‌های کلزا، Brassica napus L. به شته مومی کلم، Brevicoryne brassicae (L.)

دوره 2، شماره 1، بهمن 1392، صفحه 85-100

سیدحیدر موسوی انزابی؛ قدیر نوری قنبلانی؛ علیرضا عیوضی؛ حسین رنجی