دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

بررسی تأثیر بیماری سوختگی فوزاریومی سنبله بر روی شاخص‌های کیفی جوانه زنی بذر گندم (Triticum aestivum L.)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 خرداد 1402

10.22034/arpp.2023.16370

نیما خالدی؛ لیلا زارع؛ شهلا هاشمی فشارکی


تاثیر چند نوع ویتامین در جیره غذایی شب‌پره مدیترانه‌ای آرد‌Ephestia kuehniella بر شاخص‌های تغذیه‌ای و ایمنی در مقابل بیمارگرها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 خرداد 1402

10.22034/arpp.2023.16371

معصومه مصطفی زاده گلعذانی؛ شهرام میرفخرایی؛ شهرام ارمیده؛ عباس حسین زاده؛ علیرضا خلیل‌آریا


تاثیر تیمار بذر با قارچکش‌های مختلف درکنترل بیماری‌های فوزاریومی ذرت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 خرداد 1402

10.22034/arpp.2023.16374

حسن مومنی؛ حسین براری؛ حجت الله ربانی نسب؛ همایون کاظمی؛ حسین کربلایی خیاوی


تاثیر نوع گرده در جیره غذایی مصنوعی بر برخی مؤلفه‌های زیستی و فیزیولوژیکی شب‌پره موم‌خوار بزرگ، Galleria mellonella

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 فروردین 1402

10.22034/arpp.0621.16150

عباس دوستی؛ رضا فرشباف پورآباد؛ شبنم عاشوری؛ داود محمدی


شناسایی قارچ‌هایی از تیره‌های Chaetomiaceae و Didymellaceae همراه با علائم بیماری‌های برگی و تنه درختان جنگلی در ناحیه زاگرس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مرداد 1402

10.22034/arpp.2023.16635

سعید ارتند؛ مهدی مهرابی کوشکی؛ سعید تابعین


فاکتورهای بیماری‌زایی قارچ Zymoseptoria tritici، عامل لکه‌برگی سپتوریایی گندم در کانون‌های بیماری در سال‌های 1398 تا 1400

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 مرداد 1402

10.22034/arpp.2023.16642

رامین روح پرور؛ علی عمرانی؛ محمدعلی دهقان؛ محمد دالوند


بررسی مقاومت ارقام تجاری گندم نسبت به بیمارگر لکه‌برگی سپتوریایی Zymoseptoria tritici در منطقه مغان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 مرداد 1402

10.22034/arpp.2023.16643

علی عمرانی؛ رامین روح پرور؛ کمال شهبازی


مطالعه اپیدمیولوژیکی بیماری لکه نواری جو در استان خوزستان، ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 مرداد 1402

10.22034/arpp.2023.16645

محمدرضا اصلاحی؛ شیده موجرلو


ارزیابی لاین­های گندم امیدبخش اقلیم معتدل کشور از نظر واکنش نسبت به زنگ سیاه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مرداد 1402

10.22034/arpp.2023.16756

علی ملیحی پور؛ گودرز نجفیان


مقاله کوتاه

Effect of Carbon Dioxide on Seed transmission of Lettuce mosaic virus

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مرداد 1402

10.22034/arpp.2023.16757

نعمت سخندان بشیر