پژوهش های کاربردی در گیاهپزشکی (ARPP) - شماره جاری